Договор оферты

 Даний документ, згідно Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією (офертою). Мале приватне баготопрофільне підприємство «Телерадіокомпанія Велсат» в особі Генерального директора Шевчук Вікторії Вікторівни, що відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України внесений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за № 680 від 27.12.2012 та діє на підставі Статуту, надалі Провайдер, керуючись Законами України “Про телекомунікації”, “Про телебачення і радіомовлення”,  Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. №295, Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 29.11.2012 № 624, пропонує до укладення Договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет на умовах публічної оферти.

New Balance Maroon Mens, Maroon New Balance Trainers, New Balance 4040v5 Metal Low - Men's Maroon/white http://truonghaitin.com/808-new-balance-maroon-mens-maroon-new-balance-trainers-new-balance-4040v5-metal-low-men-s-maroon-white.html
Nike Air Force 1 Magic Flamingo, Nike Air Force One Shadow Magic Flamingo, Nike Air Max Plus - Boys' Grade School Soar/univ Gold/magic Flamingo http://cialisgeneric20mgbest.com90-nike-air-force-1-magic-flamingo-nike-air-force-one-shadow-magic-flamingo-nike-air-max-plus-boys-grade-school-soar-univ-gold-mag.html

Відповідно до ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у випадку прийняття нижчезазначених умов і подання заявки про надання послуг, юридичні та фізичні особи засвідчують своє бажання укласти Договір.

 

1. Основні визначення

В цьому Договорі нижчевикладені терміни вжито в наступному значенні:

Акт початку надання Послуг — документи, що підписується обома сторонами після підключення абонента та завершення успішного тестування Послуг(и), які Провайдер буде надавати Абоненту.

Мережа Провайдера — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації об‘єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг(и).

Послуга(и) — послуга доступу до мережі Інтернет, яка надається Провайдером Абонентам у відповідності до діючих тарифних планів.

Провайдер — Мале приватне баготопрофільне підприємство «Телерадіокомпанія Велсат», яке володіє власною телекомунікаційною мережею.

Абонент — фізична або юридична особа, яка користується Послугою Провайдера і здійснює оплату згідно тарифного плану.

Тарифний план — затверджена Провайдером система ставок у грошовому вираженні (еквіваленті) та правила їхнього застосування.

Особовий рахунок (ОР) — грошові кошти, що знаходяться на особовому рахунку Абонента.

 

2. Предмет договору

2.1 Провайдер надає Абоненту телекомунікаційну Послугу доступу в мережу Інтернет шляхом підключення до своєї мережі під назвою «VelSat» згідно Тарифного плану.

2.2 Повний перелік Послуг, тарифні плани, технічні параметри Послуг, правила Поведінки в мережі, телефони служби технічної підтримки та абонвідділу та інша інформація про Провайдера доступна для ознайомлення на web-сторінці www.velsat.net.ua

 3. Права та обов‘язки Провайдера

Провайдер зобов‘язаний:

3.1 Здійснити роботи по підключенню Абонента до мережі Провайдера.

3.2 Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану шляхом розміщення інформації на web-сторінці Провайдера не пізніше ніж за 10 днів до початку змін.

3.3 Відновити надання Послуг у разі збою або пошкодження обладнання мережі Провайдера протягом одного робочого дня з моменту виявлення пошкодження, або повідомити Абонента про інший строк в разі, якщо відновлення роботи неможливе протягом одного робочого дня.

3.4 Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та давати на них відповіді в стислі терміни.

3.5 Вести облік спожитих Абонентом послуг.

3.6 Надавати безкоштовну технічну підтримку Абонентів за телефонами, вказаними на web-сторінці Провайдера.

3.7 Проводити роботи по ремонту та модернізації мережі Провайдера, регулярно обслуговувати обладнання та кабельні мережі Провайдера. Власністю Провайдера є кабель, що прокладений від комутаційного обладнання Провайдера безпосередньо до квартири або будинку Абонента.

3.8 Інформувати Абонента про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит споживача).

3.9 Попереджати Абонентів про скорочення переліку послуг, тимчасове припинення або припинення надання послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених Договором та законом, у тому числі у разі несплати заборгованості.

3.10 Інформувати Абонента  про строк, при настанні якого може бути припинено надання послуг, на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного використання ресурсів телекомунікаційних мереж, якщо абонент не користувався цими послугами.

3.11 Надавати послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, договору, умов надання послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства;

3.12 інші обов'язки відповідно до законодавства.

Провайдер має право:

3.13 Провайдер має право в односторонньому порядку змінювати Договір, тарифні плани та додаткові угоди до нього з попередньою публікацією змін на web-сторінці Провайдера не менш ніж за 10 днів до набрання такими змінами чинності.

3.14 Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонентів (пароль, логін) з технічних причин та причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це на web-сторінці Провайдера (у випадку зміни мережевих ідентифікаторів) та Абонентів (щодо даних нових ідентифікаторів Абонента).

3.15 Провайдер має право тимчасово або повністю призупинити або обмежити надання окремих або всіх Послуг Абоненту у таких випадках:

3.15.1 При повному використанні Абонентом коштів на своєму особовому рахунку;

3.15.2 Якщо Абонент обмежує іншим Абонентам доступ до мережі Провайдера або перешкоджає іншим Абонентам користуватися Послугами;

3.15.3 При розсилці спаму;

3.15.4 При несанкціонованому проникненні в будь-які програми, бази даних, Інтернет-ресурсів будь яких інших фізичних або юридичних осіб.

3.16 Інші права відповідно до законодавства.

 

4. Права та обов‘язки Абонента

4.1 Абонент має право на:

4.1.1 надання якісної та своєчасної Послуги, згідно Тарифного плана;

4.1.2  дострокове розірвання договору на письмову вимогу Абонента за умови попередження ним Провайдера у визначений у договорі строк;

4.1.3  несплату абонентної плати за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання послуг у разі порушення Провайдером граничних строків усунення пошкодження та виникло не з вини Абонента, з дати реєстрації Провайдером відповідної письмової заяви;

4.1.4 своєчасне отримання повної інформації щодо змін в Договорі, змін в тарифному плані та щодо додаткових послуг;

4.1.5 безоплатне отримання від Провайдера рахунків за отримані послуги;

4.1.6 обмеження оператором, провайдером доступу Абонента до окремих видів послуг на підставі його письмової заяви та технічних можливостей Провайдера в установленому законодавством порядку;

4.1.7 повернення від Провайдера невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених послуг у визначених Договором або законом випадках;

4.1.8 безоплатне вилучення (повністю або частково) за письмовою заявою Абонента відомостей про нього з електронних баз даних інформаційно-довідкових служб Провайдера;

4.1.9 переоформлення за письмовою заявою Абонента договору на члена сім'ї або співвласника чи власника квартири;

4.1.10 оскарження неправомірних дій Провайдера згідно з законодавством;

4.1.11 інші права, що визначені даним Договором та діючим законодавством.

4.2 Абонент зобов‘язаний:

4.2.1 не вчиняти дій, що обмежують іншим Абонентам доступ до мережі Інтернет;

4.2.2 здійснювати оплату замовлених послуг у розмірах та в строки, встановлені договором;

4.2.3 повідомити Провайдера протягом 10 днів про зміну обов'язкових реквізитів, передбачених у договорі;

4.2.4  не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності;

4.2.5 не використовувати  кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

4.2.6 утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську проводку в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки;

4.2.7 повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання послуг;

4.2.8 інші обов'язки відповідно до Договору та законодавства.

 

5. Відповідальність сторін

5.1 За невиконання або неналежне виконання зобов‘язань по Договору сторони несуть відповідальність відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

5.2 Провайдер не відповідає за збиток, прямий або непрямий, понесений Абонентом від використання або неможливості використання Послуг Провайдера.

5.3 Абонент зобов‘язується не перекладати на Провайдера відповідальність за збиток, понесений Абонентом або третьою стороною від використання або неможливості використання послуг Провайдера.

5.4 Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки (в тому числі за втрачену вигоду).

5.5 Абонент несе відповідальність за вчинення дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність.

5.6 Провайдер не несе відповідальності й не відшкодовує збитки, що виникли через тимчасову непрацездатність наданої Абонентові Послуги. Провайдер не гарантує можливість інформаційного обміну для Абонента з тими вузлами та серверами, які тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет. Провайдер не відповідає за нормальне функціонування й доступність всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.

5.7 Провайдер не несе відповідальності за збиток і не відшкодовує збитки, понесені Абонентом через розголошення інформації, що забезпечує можливість несанкціонованого доступу третіх осіб до послуг Провайдера за рахунок Абонента. Збереження в таємниці пароля до свого ОР є обов‘язком Абонента. У випадку розголошення пароля до свого ОР або підозр на це, Абонент зобов‘язаний негайно попередити про це Провайдера для блокування надання Послуг. А потім у служб IP-підтримки одержати новий пароль і відновити використання Послуг.

5.8 Абонент самостійно відповідає за інформацію, передану ним або іншою особою по мережі під його мережевими реквізитами та з його комп‘ютера; за її достовірність, чистоту від претензій третіх осіб та правомірність її поширення. Провайдер не відповідає за зміст інформації, переданої Абонентом по мережі VelSat та всесвітньо їінформаційної мережі Інтернет.

5.9 Провайдер не відповідає за будь-який збиток або збитки Абонента, пов‘язані з використанням матеріалів, інформації, реклами, товарів і послуг отриманим ним у мережі Інтернет. Провайдер не дає жодних гарантій, явних або неявних на товари, інформацію та послуги, що поставляються через мережу Інтернет або мережу VelSat. Провайдер не несе відповідальності за будь-які видатки Абонента або збиток, що може бути нанесений Абонентові або іншим особам, внаслідок прямого або непрямого використання Послуг. Вся відповідальність за оцінку точності, повноти й корисності будь-яких думок, оцінок, послуг і іншої інформації, якості й властивості товарів, наданих через Послугу або Інтернет, лежить на Абоненті.

 5.10 У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, та завдання збитків з його вини витрати Провайдера, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом у порядку, встановленому законом.

Факт пошкодження телекомунікаційної мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником Провайдера та Абонентом, з вини якого сталося пошкодження. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Провайдера.

 

6. Зміна, розірвання та термін дії договору

6.1 Договір може бути розірваний за ініціативою заінтересованої Сторони шляхом надання такою Стороною повідомлення в письмовому виді іншій Стороні не менш ніж за 10 (десять) календарних днів.

6.2 Провайдер залишає за собою право розірвати договір в односторонньому порядку при заборгованості по ОР Абонента понад двох календарних місяців.

6.3 У випадку розірвання даного Договору, сторони зобов'язані зробити взаєморозрахунки на протязі п'яти банківських днів з моменту розірвання Договору.

6.4 Якщо Абонент розірвав Договір в односторонньому порядку, кошти, які знаходяться на особовому рахунку (ОР) Абонента, повертаются за винятком суми місячного тарифного плану, на який підписаний Абонент.

6.5 Договір вступає в силу з моменту, коли Абонент розпочав користуватися послугами,  та діє безстроково.

6.6 У разі, якщо Абонент не згодний зі зміненими Провайдером тарифами на телекомунікаційні послуги, він може припинити дію договору або окремого замовлення, письмово повідомивши Провайдера про дату припинення, яка повинна бути не ранішою за дату зміни тарифу, з яким незгодний Абонент. Вказане у даному пункті право Абонент може реалізувати до моменту здійснення першої оплати телекомунікаційних послуг за зміненим тарифом.

6.7 У разі припинення дії ліцензії, на підставі якої Провайдер надає телекомунікаційні послуги, він має право розірвати договір або припинити дію замовлень, за якими надаються телекомунікаційні послуги на підставі припиненої ліцензії з попередженням Абонента не пізніше ніж за 3 місяці.

 

7.Особливі умови

7.1 При виникненні форс-мажорних обставин (воєнні дії, саботаж, стихійні лиха, гроза, удари блискавок, землетрусу, повені, суспільні хвилювання, пожежі, рішення органів влади й т.д.) що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню даного Договору, Сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі Сторін приймає на себе свій ризик наслідків цих обставин.

 

8. Адреса та банківські реквізити Провайдера

Провайдер

МПБП “ТРК Велсат”

Комп'ютерна мережа Velsat

Поштова адреса:

м. Ізмаїл, пр. Леніна, 48 к.1

Тел.4-82-67

e-mail:velsatbuh@ukr.net

Банківські реквізити:

Філія Одеське ОУАТ «Ощадбанк»

МФО 328845 р/с 26004305173411

ЕДРПОУ 30662994

___________________Шевчук В.В.